pušų kiemas

Terms and Conditions

Šios Bendrosios poilsio namų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Poilsio namams „Pušų kiemas“ atstovė Jurgita Podskočimienė, veikianti pagal verslo liudijimą Nr. DJ074179-1, esančio Užkanavės g. 9, Palangoje (toliau – Poilsio namai), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 1.     Poilsio namų teikiamos paslaugos

Šiose Sąlygose “Poilsio namų teikiamos paslaugos” reiškia svečių namų apgyvendinimo paslaugas.

 1.   Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1.  Rezervacijos Poilsio namams dėl paslaugų teikimo turi būti pateikiamos internetinėje svetainėje www.pusukiemas.lt, siunčiamos elektroniniu paštu info@pusukiemas.lt arba pateikiamos žodžiu, skambinant telefonu +370 695 96669;

2.2.  Svečias, pateikdamas rezervaciją Poilsio namams, turi nurodyti į Poilsio namus atvykstančių svečių skaičių, savo vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, pageidaujamo kambario numerį, atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Poilsio namų suteiktas paslaugas būdą;

2.3.  Poilsio namai, gavę Poilsio namų rezervaciją internetinėje svetainėje www.pusukiemas.lt pateikia svečiui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Poilsio namų teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas;

2.4.  Gavęs svečio rezervacijos mokestį už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas, Poilsio namai elektroniniu paštu patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją.

 1.   Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų

3.1.  Sutartis dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Poilsio namų nurodytą rezervacijos mokestį už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas ir/arba Poilsio namai patvirtina rezervaciją;

3.2.  Sutarties dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;

3.4.  Pripažinus vieną Sutarties dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.

 1.   Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos

4.1. Svečias apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją be jokios baudos gali atšaukti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki svečio (-ių) atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje; šiuo atveju svečio pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą sumokėtas rezervacijos mokestis už rezervuotas Poilsio namų teikiamas paslaugas yra grąžinamas svečiui;

4.2. Poilsio namai turi teisę anuliuoti svečių apgyvendinimo paslaugų teikimo patvirtintą rezervaciją be baudos ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos;

4.3. Jei Poilsio namai anuliuoja svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų patvirtintą rezervaciją vėliau nei likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos, jis įsipareigoja:

 • apgyvendinti svečius kitame viešbutyje su panašiomis ar geresnėmis sąlygomis už ne didesnę nei Poilsio namų teikiamų paslaugų rezervacijoje patvirtinta kainą,
 • savo sąskaita pervežti apgyvendinamus svečius į kitą viešbutį, jei svečiai neturi savo transporto,
 • svečiui pageidaujant, suteikti galimybę vienam  nemokamam skambučiui (ne daugiau nei 2 minučių trukmės);

4.4. Jei su Poilsio namams yra sudaryta “Poilsio namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta Poilsio namų teikiamų paslaugų atšaukimo tvarka bei sąlygos.

 1. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

5.1. Poilsio namų svečių daiktų saugojimo poilsio namuose tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

5.2. Poilsio namų svečiai privalo atlyginti Poilsio namams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Poilsio namus svečių kaltės;

5.3. Poilsio namai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;

5.4. Svečiai už savo daiktų saugojimą Poilsio namų kambaryje ar bendrose erdvėse yra atsakingi patys. Poilsio namai neatsako už paliktus daiktus;

5.5. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Poilsio namų kambariuose ir bendrose erdvėse;

5.6. Jeigu Poilsio namų svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų ne taip, kaip buvo sutarta su Poilsio namais, Poilsio namai turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

 1. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalių atsakomybę už sutarties dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

 1. Atvykimo ir išvykimo laikas

7.1. Poilsio namų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Poilsio namus nuo 14.00 val.;

7.2. Poilsio namų registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us), kurį (-iuos) grąžina atgal išsiregistruodamas iš Poilsio namų, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario, taikoma bauda – 5 eurai;

7.3. Poilsio namų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Poilsio namų iki 12.00 val.;

7.4. Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Poilsio namų registratūrą, kad pastaroji, esant galimybei, galėtų pratęsti laiką;

7.5. Jeigu svečias iš Poilsio namų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Poilsio namų išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

7.6. Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Poilsio namuose esančias saugomas patalpas;

7.7. Jei su Poilsio namais yra sudaryta sutartis “Poilsio namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;

7.8. Į Poilsio namų kambarį gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta Viešbučio registratūros darbuotojui atvykimo metu. Jeigu viešbučio kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta Poilsio namų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Poilsio namams mokamas papildomas mokestis;

7.9. Atsivesti pašalinius asmenis į Poilsio namų kambarį galima tik prieš tai perspėjus Poilsio namų registratūros darbuotoją.

 1. Kainos ir mokėjimai

8.1. Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos pateikiamos internetinėje svetainėje www.pusukiemas.lt;

8.2. Su Poilsio namais už paslaugas gali būti atsiskaitoma internetinėje svetainėje www.pusukiemas.lt per įdiegtą Paysera mokėjimo sistmą;

8.3. Jeigu nėra sutarta kitaip, už Poilsio namų paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Poilsio namai suteikė paslaugas. Jei su Poilsio namais yra sudaryta “Poilsio namų paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Poilsio namų teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos;

8.4. Rezervuotos, patvirtintos bei apmokėtos, bet svečių nepanaudotos, Poilsio namų paslaugos nėra kompensuojamos;

8.5. Poilsio namams mokamo rezervacijos mokesčio dydis nurodomas internetinėje svetainėje www.pusukiemas.lt atliekant rezervaciją;

8.6. Poilsio namų paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Poilsio namų paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

8.7. Poilsio namų paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

8.8. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Poilsio namų svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Poilsio namai turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už paslaugas iš Svečio sąskaitos (banko mokėjimo kortelės). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo iki galo atsiskaityti už įsigytas paslaugas.

 1. Kitos sąlygos

9.1. Poilsio namuose rastus (paliktus) svečių daiktus Poilsio namai įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

9.2. Rašytiniu svečio prašymu Poilsio namuose saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Poilsio namuose;

9.3. Poilsio namų svečiai privalo tinkamai naudotis Poilsio namuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Poilsio namams apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

9.4. Poilsio namų kambariuose ir kitose Poilsio namų patalpose esantys daiktai yra Poilsio namų nuosavybė, todėl Poilsio namų svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti, išvykdamas iš Poilsio namų, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.5. Poilsio namų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22.00 iki 8.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Poilsio namų gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

9.6. Poilsio namų svečias (-iai), norintis atsivežti į Poilsio namus gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su Poilsio namais ir pranešti apie tai, pateikdamas rezervaciją komentarams skirtoje skiltyje; už kiekvieną svečio į Poilsio namus atsivežtą gyvūną Poilsio nami taiko papildomą mokestį lygų 10 Eur.; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už Poilsio namuose kartu gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą Poilsio namams ar tretiesiems asmenims;

9.7. Poilsio namai pasilieka teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų, remiantis Poilsio namų “Pušų kiemas” vidaus tvarkos taisyklėmis;

9.8. Poilsio namuose draudžiama:

 • stumdyti baldus (be darbuotojo leidimo);
 • laikyti kambariuose ir bendrose erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas;
 • įsinešti į Poilsio namų teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Pažeidus šį draudimą, Poilsio namų darbuotojai kviečia policiją;

9.9. Rūkyti Poilsio namų kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose griežtai draudžiama. Bauda – 90 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos;

9.10. Išeinant iš kambario, svečiai privalo įsitikinti, kad elektros prietaisai yra išjungti: šviestuvai, televizorius ir kt., patikrinti, ar vandens čiaupai sandariai užsukti, taip pat įsitikinti, kad numerio durys yra saugiai užrakintos ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;

9.11. Viešbučio darbuotojai, saugumui užtikrinti, turi teisę įeiti į gyvenamus kambarius;

9.12. Bet kokie ginčai, kilę tarp Poilsio namų ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu;

9.13. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme pagal Poilsio namų buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre. LR Civilinio kodekso 30 str. 11 dalis numato, kad ieškinys dėl vartojimo sutarčių taip pat gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

9.14. Prašymą/skundą dėl Poilsio namų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) , taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9.15. Visa informacija, kurią Poilsio namai ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

9.16. Poilsio namų svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis “Poilsio namų svečio registracijos kortelėje”, kartu sutinka ir leidžia Poilsio namams rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (Poilsio namų kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei Poilsio namų vidinei statistikai tvarkyti. Poilsio namų svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad Poilsio namai tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas “Poilsio namų svečio registracijos kortelėje”. Atsisakymas duoti sutikimą Poilsio namams tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) Poilsio namų paslaugas. Poilsio namai stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) Poilsio namams pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

Registracijos Poilsio namuose metu svečias (-iai) užpildo “Poilsio namų svečio registracijos kortelę”, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo.

Poilsio namų svečio (-ių) įregistravimo metu:

 • norėdamas įsitikinti, kad Poilsio namų paslauga (-omis) norintis pasinaudoti svečias (-iai) Poilsio namų registracijos kortelėje pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,
 • siekdamas patikrinti mokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, turi teisę reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Poilsio namai, rinkdami, tvarkydami bei saugodami svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.